Nouati

Ce este permisul de pescuit online ?

Ce este permisul de pescuit online ?

Permisul de pescuit emis și eliberat online de Ministerul Mediului ( Ministerul Agriculturi si Agentia Mediului ) este documentul nominal și netransmisibil care atestă dreptul de a practica legal pescuitul sportiv recreativ în habitatele piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari recreativi.

Permisul se eliberează anual și are valabilitate până la sfârșitul anului în curs.

Cât costă un permis de pescuit în 2024?

Permisele de pescuit valabile în anul 2024 costa 300 lei și sunt disponibile pe platforma online https://e-pescuit.mediu.gov.md/ru începand cu prima zi a anului.

.Reguli privind practicarea pescuitului sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale

Perioada de prohibiție 2024 09 aprilie 14 iulie

 1. escuitul sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în baza permiselor eliberate de Agenţia de Mediu, numai în cursul zilei de la răsăritul şi până la asfinţitul soarelui.
 2. Permisul de pescuit este uninominal, netransmisibil, conţine datele personale ale titularului, tipul permisului (anual /o zi/ pensionar) și este valabil în anul procurării.
 3. Pescuitul poate fi practicat în următoarele obiective acvatice naturale, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele:

a) fluviul Nistru cu afluenţii săi Ciorna, Răut, Ichel, Bîc şi Botna, lacul de acumulare Dubăsari;

b) rîul Prut cu afluenţii săi Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sarata, Tigheci, lacul de acumulare Costeşti-Stînca;

c) rîurile Cogîlnic, Cahul, Ialpug;

d) bălţile Manta, lacul Cahul.



Notă: Pescuitul se permite în râuri numai de pe mal, iar în lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare, de pe mal şi din ambarcaţiuni înmatriculate conform legislaţiei, iar în timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat).



 1. 4. Uneltele permise:

a) undiţe de toate formele şi sistemele;

b) lansete;

c) racile;

d) mincioguri.



 1. Numărul de cârlige pentru un pescar amator nu trebuie să fie mai mare de 5 la toate uneltele folosite, iar captura de peşte, mai mare de 5 kg pe zi (cu excepţia cazurilor când greutatea unui peşte depăşeşte norma stabilită).
 2. În timpul pescuitului de pe mal, o persoană poate să ocupe un sector de mal de cel mult 10 m, iar pe gheaţă sau din ambarcaţiuni, pe o rază de maximum 10 m.
 3. Pentru pescuitul racilor, un pescar amator nu poate utiliza mai mult de trei racile (capcane) ale căror rază, înălţime sau lungime nu vor depăşi 1 m, iar mărimea laturii ochiurilor va fi nu mai mică de 20 mm, iar captura zilnică nu poate fi mai mare de 30 de raci.
 4. Pescuitul în rîul Prut, în lacul de acumulare Stînca - Costeşti şi în bazinele limitrofe, se practică cu cel mult două undiţe sau două lansete cu cîte două cîrlige fiecare.



Notă: Se interzice utilizarea capcanelor în timpul nopții.



 1. La pescuitul sportiv, amator şi de agrement se admite folosirea momelilor naturale şi artificiale. În calitate de momeală naturală pot fi utilizate următoarele specii de peşti: porcuşor, biban, boarţă, guvid, murgoi bălţat, plevuşcă, obleț, ghiborţ. Unei persoane i se permite să pescuiască pe parcursul unei zile până la 50 de peşti pentru momeală.



 1. 9. Zonele unde este interzis pescuitul pe tot parcursul anului:

a) la 100 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi rîul Prut;

b) la gura de vărsare în rîul Prut a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanţă de 500 m de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor afluenţi pe o distanţă de 5 km de la confluenţă, în braţul Turunciuc pe cursul apei pe o distanţă de 500 m de la ramificaţie;

c) în golful Goieni;

d) lacul Beleu;

e) în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanţă de 1 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval;

f) în lunca Ohrincea a rîului Răut;

g) în canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanţă de 500 m spre nord şi sud de la confluenţă şi de 300 m în largul lacului;

h) în albia veche a rîului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca pînă la confluenţă cu albia principală;

i) în rîul Prut pe o distanţă de 3 km în aval şi de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca;

j) în fluviul Nistru pe sectorul în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la km 362;

k) în fluviul Nistru şi rîul Prut pe sectoarele de 100 m în amonte şi în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălţilor şi lacurilor;

l) în fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.



10. Se interzice:
a) pescuitul în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de la hotarele lor;

b) pescuitul cu utilizarea substanțelor stupefiante şi toxice, materialelor explozibile, curentului electric, uneltelor înţepătoare, armelor de foc sau pneumatice, pescuitul prin gonire, lovire cu prăjina, cu ostia, cu jupuitorul, pescuitul cu ajutorul aparatelor de iluminat, cu producerea zgomotului;

c) aflarea în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui cu unelte de pescuit a căror folosire, conform prezentei legi, este interzisă în acel obiectiv acvatic şi în perioada respectivă;

d) închiderea cu garduri sau cu unelte de pescuit a canalelor şi gârlelor de legătură cu bazinele de apă remanente în terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedică accesul peştilor în timpul viiturilor, precum şi scurgerea apelor din aceste bazine;

e) pescuitul de pe mijloace de transport acvatic fără numere de înmatriculare;

f) pescuitul la trenă (trolling), cu folosirea mijloacelor speciale de localizare a organismelor acvatice, de pe mijloace de transport acvatic;

g) pescuitul sportiv, amator şi de agrement în timpul nopţii;

h) vânătoarea subacvatică;

i) pescuitul speciilor incluse în Cartea Roșie a Moldovei



De asemenea, se interzice pescuitul, păstrarea, prelucrarea şi comercializarea peştelui şi a altor organisme acvatice sub dimensiunile stabilite în anexa nr. 1.



Răspundere:

11. Nerespectarea legislației privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura atrage răspundere în conformitate cu prevederile art. 114 din Codul Contravențional și art. 234 din Codul Penal.

12. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte utilizate la comiterea încălcării, precum şi peştele şi alte organisme acvatice pescuite în mod ilicit, se ridică.

13. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte ridicate se păstrează la depozitul Inspectoratului pentru Protecția Mediului şi, în funcţie de hotărârea judecătorească, se confiscă ori se restituie deţinătorului. Uneltele de pescuit interzise se vând unităţilor piscicole ori se distrug.

14. Aplicarea amenzii nu scuteşte persoanele vinovate de obligaţia de a repara prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice, calculat în conformitate cu anexa nr. 2.



Legislație:

 1. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113434&lang=ro#
 2. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130542&lang=ro#
 3. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131058&lang=ro#
 4. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130983&lang=ro#

Anexe:

 1. Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care pot fi pescuite;
 2. Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin pescuit, comercializare, posesiune şi export ilicit sau prin nimicire a resurselor biologice acvatice;
 3. Ordinul Agenției de Mediu nr. 11 din 01 aprilie 2022 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție;
 4. Lista speciilor de pești la care este permis pescuitul și speciile de pești incluse în Cartea Roșie a Repubicii Moldova, ediția a III-a, la care pescuitul este interzis.

Anexa nr.1

Cerinţele faţă de pescuit
Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care pot fi pescuite în obiectivele acvatice piscicole naturale



1. Sunt stabilite următoarele dimensiuni minime (în centimetri) ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care se permit a fi pescuite în obiectivele acvatice piscicole naturale:

Avat (Leuciscus aspius) - 40
Babuşcă (Rutilus rutilus) - 18
Batcă (Blicca bjoerkna) - 15
Biban (Perca fluviatilis) - 12
Bufalo (cu gura mare, cu gura mică, negru) (Ictiobus cyprinellus, I. bubalus, I. niger) - 32
Caras argintiu (Carassius gibelio) - 17
Clean (Squalius cephalus) - 28
Cosac cu bot ascuţit (Ballerus ballerus) - 18
Cosac cu bot turtit (Ballerus sapa) - 18
Cosaş (Ctenopharyngodon idella) - 40
Crap (Cyprinus carpio) - 35
Morunaş (Vimba vimba) (numai în lacul de acumulare Costeşti-Stînca) - 25
Novac (Hypophthalmichthys nobiliss) - 40
Obleț (Alburnus alburnus) – 12
Plătică (Abramis brama) - 30
Rizeafcă (Alosa tanaica) – 15
Roşioară (Scardinius erythrophthalmus) - 15
Scobar (Chondrostoma nasus) - 25
Scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata) - 20
Sînger (Hypophthalmichthys molitrix) - 40
Somn european (Silurus glanis) - 60
Şalău (Sander lucioperca) - 40
Ştiucă (Esox lucius) - 32
Tarancă (Rutilus heckelii) - 18
Rac (Astacus sp.) – 10
Broască de lac (Rana ridibunda) - 30 g/buc.

Măsurarea peștelui

Măsurarea peştelui de toate speciile se face de la vârful cavităţii bucale închise până la baza înotătoarei caudale (până la extremitatea învelișului solzos).

Notă: Puietul de peşte sub dimensiunile stabilite trebuie să fie eliberat în mediul acvatic în stare vie.

Anexa nr. 2
Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin pescuit, comercializare,
posesiune şi export ilicit sau prin nimicire a resurselor biologice
acvatice în obiectivele acvatice piscicole
Made on
Tilda